Schwéngercher
1
2
Setzkugel Schweinchen
cochonnet boule
laranjinha bola
du muss versichen, deng lescht Bull esou no ewéi méiglech bei d' Schwéngchen 1 ze schéissen
3
KANNERSPROOCH
Ferkel Schmutzfink
(petit) cochon enfant
porcalhão criança
wou hues de dech dann elo nees esou knaschteg gemaach, du bass awer e richtegt Schwéngchen ! 1
Gissi
2
KANNERSPROOCH
Schwéngchen
Gissi
Fierkel
EGS
Guss
KANNERSPROOCH