Schwéngsbroten
Schwéngsbrote
Schweinebraten
rôti de porc
roast pork
carne de porco (assada) carne de porco (para assar)
de Mëtteg gëtt et an der Kantin Schwéngsbrot mat Püree an Ierbessen
ech iesse gär Boune beim Schwéngsbrot
gitt mer wannechgelift e Kilo Schwéngsbrot ! 1