Secateuren
Secateure
Baumschere
sécateur
secateurs
tesoura de podar
huel de Secateur , 1 fir déi kleng Äscht ofzepëtzen!