Sécherheetsnormen
Sécherheetsnorme
Sicherheitsnorm
norme de sécurité
safety standard
norma de segurança
mir däerfen deen ale Lift net méi benotzen, well en net méi den aktuelle Sécherheetsnormen entsprécht