sicher bestimmt vermutlich wohl
sûrement sans doute
certainly surely
certamente de certeza sem dúvida
den Datum vun der Doudesannonce war sécherlech en Iertum
bestëmmt
sécher
sécherlech
bestëmmt
sécher