sechs
six
six
seis
eist Haus steet op engem Terrain vu sechs Ar
aacht minus sechs gëtt zwee
6
sechs
6