sechsundfünfzigste(r,s)
cinquante-sixième
fifty-sixth
quinquagésimo sexto
eréischt beim sechsafofzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
56.
number
sechsafofzegst
56.