sechsundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-sixième
eighty-sixth
octogésimo sexto
eréischt beim sechsanachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
86.
number
sechsanachtzegst
86.