sechsundneunzig
quatre-vingt-seize
ninety-six
noventa e seis
an der Urgence goufen haut sechsannonzeg Patiente behandelt
96
number
sechsannonzeg
96