sechsundneunzigste(r,s)
quatre-vingt-seizième
ninety-sixth
nonagésimo sexto
eréischt beim sechsannonzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
96.
number
sechsannonzegst
96.