sechsundvierzig
quarante-six
forty-six
quarenta e seis
an der Urgence goufen haut sechsavéierzeg Patiente behandelt
46
number
sechsavéierzeg
46