sechsundvierzigste(r,s)
quarante-sixième
forty-sixth
quadragésimo sexto
eréischt beim sechsavéierzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
46.
number
sechsavéierzegst
46.