sechste(r,s)
sixième
sixth
sexto
d' Schüler 1 ginn zum Schluss vum sechste Schouljoer orientéiert
6.
sechst
6.