Sechstel
Sechstel
sixième fraction, part
sixth
sexto fração, parte
mir hunn eréischt ee Sechstel vum Prêt erëmbezuelt