sechzig
soixante
sixty
sessenta
hautdesdaags ass ee mat sechzeg Joer nach net al
sechzeg gedeelt duerch dräi gëtt zwanzeg
60
number
sechzeg
60