Secteuren
Secteure
1
Zuständigkeitsgebiet Bezirk
secteur zone géographique (de compétence)
district area of responsibility
setor zona geográfica (de competência)
den Inspekter ass elo fir en anere Secteur zoustänneg
2
Sektor Tätigkeitsbereich, Wirtschaftsbereich
secteur (d'activité)
field sector of activity
setor (de atividade)
et ass schwéier, am Secteur vun den Assurancë Fouss ze faassen
Beräich
Spart
2
Secteur
Beräich
Spart