Sëffechten
Sëffechte
FAM
Sauferei
beuverie
booze-up
bebedeira
gëschter Owend hunn se eng Sëffecht gehalen an haut ass et hinne schlecht!