Seidesänger
Cettia cetti
Seidensänger
bouscarle de Cetti
Cetti's warbler
rouxinol-bravo
wéi laang bréien d' Seidesänger 1 ? 1