VEREELZT
sehr
très
very
muito
et ass séier gentil, datt s de mer hëllefs
EGS dat interesséiert mech séier wéineg dat interesséiert mech iwwerhaapt net
hell
huerteg
rapid
schëtzeg
schnell
zügeg