Séiigelen
Séiigele
Seeigel
oursin
sea urchin
ouriço-do-mar
beim Tauchen am Mier hu mir Séiigele gesinn