kee Pluriel
Relioun
Seligkeit
béatitude bonheur (éternel)
bliss
beatitude felicidade (eterna)
de Glawe féiert zur éiweger Séilegkeet