hunn
séileggesprach
transitiv
Relioun
seligsprechen
béatifier
to beatify
beatificar
fir hiert Engagement bei deenen Aarme gouf d' Schwëster 1 séileggesprach