seelisch
psychique psychiquement, sur la plan psychique
emotional psychological emotionally, psychologically
psíquico psiquicamente
vill Jonker hunn an der Pubertéit séilesch Problemer
Stress ka séilesch a kierperlech krank maachen
psychesch
séilesch
psychesch