Séimaschinnen
Séimaschinne
Sämaschine
semeuse semoir machine agricole
semeador máquina
de Bauer huet wëlles, sech méi eng modern Séimaschinn unzeschafen