Séirousen
Séirouse
Seerose
nénuphar
water lily
nenúfar
am Park bléien de Moment schéi Séirousen um Weier