sektoriell
sectoriel relatif à un secteur d'activité par secteurs
sectoral sectional by sector, sectionally
setorial relativo a um setor de atividade por setores
verschidde Gewerkschafte sinn nëmme sektoriell representativ