Selbstgoler
Selbstgolen
Selbstgole
Eigentor
but contre son camp
own goal
autogolo
ech hu mech bal verraut, well ech eiser Ekipp an der leschter Minutt e Selbstgol geschoss hunn
mat där Decisioun hues de der e Selbstgol geschoss mat där Decisioun hues de der selwer geschuet