silberig silbern schimmernd
argenté qui a des reflets argentés
silver sheen, shimmer
prateado com reflexos prateados
déi Damm dohannen huet schéint sëlweregt Hoer
de Stoft vun de Riddoe schimmert sëlwereg