senil
sénile
senile
senil
du muss net mengen, well en al ass, wier de Bopi och senil ! 1
meng Mamm huet selwer de Verdacht, datt se amgaang ass, senil ze ginn