Senkungen
Senkunge
Senkung Minderung
réduction diminution
reduction cut
redução diminuição
d' Leit 1 hunn sech iwwer d' Senkung 1 vun de Präisser gefreet
am Beräich vun de Steiere si fir d' nächst 1 Joer Senkunge geplangt