Sënnesorganer
Sinnesorgan
organe sensoriel
sensory organ
órgão sensorial
an der Schoul hunn d' Kanner 1 haut e Quiz gemaach, bei deem just hir Sënnesorganer zum Asaz koumen
dem Mënsch an dem Déier hir Sënnesorganer sinn ënnerschiddlech entwéckelt
well blann Leit hir Aen net kënnen notzen, sinn hir aner Sënnesorganer ëmsou méi empfindlech an entwéckelt