hunn
sensibiliséiert
transitiv
sensibilisieren
sensibiliser faire réagir
to sensitize to make aware
sensibilizar alertar, despertar
fir d' Leit 1 ze sensibiliséieren , 1 mécht de Gesondheetsministère eng Campagne géint den Tubak