Serveren
Servere
Server
serveur système informatique
server computing device
servidor sistema informático
e gewëtzten Hacker hat et schonn e puermol op eise Server ofgesinn