Setzgromperen
Setzgrompere
Saatkartoffel
pomme de terre de semence
seed potato
batata de semente
e groussen Deel vun de Setzgrompere gëtt an d' Ausland 1 exportéiert