Sëtzungen
Sëtzunge
Sitzung Versammlung
réunion séance
meeting session
reunião sessão
de Kommitee huet festgehalen, datt no all Sëtzung e Rapport geschriwwe gëtt
Seance
Sëtzung
Seance