hunn
sezéiert
transitiv
sezieren
disséquer un corps
to dissect a body
dissecar um corpo
d' Medezinner 1 hunn d' Läich 1 sezéiert