Sezéierungen
Sezéierunge
Sezierung
dissection
dissection
dissecação
bei der Sezéierung vun der Läich ass e Student schwaachgefall