1
(op der) Sich (no)
(auf der) Suche (nach)
(à la) recherche (de)
(in) search (of)
(à) procura (de)
ech sinn op der Sich no engem sécheren Auto fir eise Jéngsten
d' Police 1 huet ee vun de Verbriecher kritt, d' Sich 1 no deem anere geet virun
2
Sichen
Siche
Suchanfrage
recherche requête informatique
(computer) search
pesquisa consulta informática
d' Resultater 1 vun der Sich kënnen no verschiddene Krittäre klasséiert ginn