Sichaktiounen
Sichaktioune
Suchaktion
(opération de) recherche(s)
search operation
operação de busca
no enger grousser Sichaktioun gouf de Vermëssten erëmfonnt