Sicherungen
Sicherunge
Sicherung
fusible
fuse
fusível
wéi ech de Schäffchen ugemaach hunn, ass d' Sicherung 1 erausgefuer
d' Luucht 1 geet net, géi emol an de Keller no de Sicherunge kucken!