sechzehnte(r,s)
seizième
sixteenth
décimo sexto
eist Appartement ass um siechzéngte Stack
16.
number
siechzéngt
16.