hunn
gesift
transitiv
1
sieben durch ein Sieb schütten
tamiser faire passer par un tamis
to sieve
crivar peneirar
fir e gudden Deeg ze kréien, soll een d' Miel 1 siften
d' Kanner 1 siften de Sand, fir d' Stengercher 1 erauszekréien
intransitiv
2
sieben eine Auswahl treffen
faire un tri serré opérer une sélection
to make a careful selection
fazer uma seleção apertada
am Opnamexame gouf gesift , 1 well ze vill Kandidaten do waren