Signatairen
Signatairë
Unterzeichner
signataire
signatory
signatário
op dëser Foto gesäit een, wéi d' Signatairë 1 vum Vertrag sech d' Hand 1 ginn