Signatairen
Signatairë
Unterzeichnerin
signataire femme
signatária
meng Patronne ass Signataire vun deem Kontrakt