hunn
signéiert
transitiv
signieren ein Buch
signer dédicacer
to sign to autograph
assinar autografar
de Mëtteg signéiert dee bekannten Auteur säi leschte Roman