Siiftercher
1
2
Sieben Spielkarte
sept carte à jouer
seven playing card
sete carta de jogar
an dengem Kaartespill erkennt een d' Schëppe 1 Siiftchen , 1 well en Eck dervu gediebelt ass!