Simulatoren
Simulatore
Simulator
simulateur appareil
simulator
simulador aparelho
a senger Ausbildung üübt e Pilot allméiglech Noutsituatiounen am Simulator