Sireenen
Sireene
Sirene Warnsirene
sirène d'alerte
siren warning device
sirene de alarme
de Moie fréi ass eng Sireen gaangen
d' Leit, 1 déi duerch d' Sireen 1 alarméiert goufen, sinn eraus op d' Strooss 1 gelaf