siebenmal
sept fois
seven times
sete vezes
e Sportler, dee scho siwemol Weltmeeschter war, brauch sech näischt méi ze beweisen
7-mol
siwemol
7-mol