siebenundachtzigste(r,s)
quatre-vingt-septième
eighty-seventh
octogésimo sétimo
eréischt beim siwenanachtzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
87.
number
siwenanachtzegst
87.